Czego potrzebują młodzi rolnicy w Polsce?

[ hana-code-insert ] ''flaga-ue’' is not found
Na  zlecenie Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwietniu i maju  m na terenie Polski i innych krajów   unijnych przeprowadzono badanie  dotyczącego analizy potrzeb młodych rolników w kontekście projektowania programów wymiany.
Z badań tych wynika , że wśród przebadanych młodych rolników w Polsce potrzeby odnoszące się do pogłębiania wiedzy są mniejsze, niż wśród ogółu przebadanych młodych rolników w krajów Unii Europejskiej. Wyjątek stanowią potrzeby dotyczące pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie ubiegania się o dofinansowanie/ fundusze/ kredyty.

Przebadani młodzi rolnicy w Polsce wydają się mniej zainteresowani dniami otwartymi, wycieczkami, wizytacjami innych gospodarstw; indywidualnymi radami albo doradztwem; szkoleniami, kursami z obszaru rolnictwa; uczestnictwem w warsztatach/ seminariach/ konferencjach; uczestnictwem w grupach studiujących/ szkoleniowych wraz z innymi rolnikami; oraz szkoleniami internetowymi (e-learning), jako narzędziami do pozyskania wiedzy i informacji, niż ogół przebadanych młodych rolników w krajów Unii Europejskiej. Są natomiast bardziej zainteresowani używaniem mediów społecznościowych jako źródłem wiedzy i informacji niż ogół przebadanych młodych rolników w krajach UE.

Z badan tych wynika , że młodzi rolnicy w Polsce korzystają rzadziej niż ogół przebadanych młodych rolników w krajach UE, ze wszystkich wymienionych powyżej źródeł informacji i wiedzy.

Znaczenie przypisane poszczególnym przeszkodom – przez młodych rolników w Polsce objętych badaniem – pokrywa się z oceną ogółu młodych rolników w innych krajach Unii Europejskiej. Większą niż u ogółu respondentów w krajach UE okazała się przeszkoda w postaci nieznajomości języków obcych.

Procent przebadanych młodych rolników w Polsce, którzy brali udział w programach wymiany albo, którzy zdają sobie sprawę z istnienia/posiadają wiedzę na temat tych programów wymiany jest niższy, niż wśród ogółu przebadanych rolników w krajach Unii 28 i Unii 15. Jest natomiast porównywalny do wyniku osiągniętego w nowych krajach członkowskich. Podobnie jak ogół przebadanych rolników w krajach Unii Europejskiej, Polscy młodzi rolnicy, którzy brali udział w programach wymiany chwalą sobie tego typu inicjatywy.
Młodzi rolnicy w Polsce postrzegają programy wymiany jako mniej użyteczne, niż ogół przebadanych młodych rolników  krajach Unii Europejskiej.
Kwestie, które przeszkadzają przebadanym młodym rolnikom w Polsce w uczestnictwie w programach wymiany pokrywają się z tymi, które pojawiły się w odpowiedziach ogółu przebadanych młodych rolników w krajach Unii Europejskiej, jednak brak czasu i wiedzy zdaje się mieć dla Polskich rolników większe znaczenie.

Chęć do wzięcia udziału w programach wymiany (we własnym kraju, międzynarodowej) wśród przebadanych młodych rolników w Polsce jest niższa, niż wśród ogółu przebadanych młodych rolników w pozostałych krajach Unii Europejskiej.
Obraz korzyści jakie można odnieść z udziału w programie wymiany wyłaniający się z odpowiedzi przebadanych młodych rolników w Polsce, jest bardziej optymistyczny niż obraz, który prezentują wyniki z ogółu krajów Unii Europejskiej. Natomiast przebadani rolnicy w Polsce częściej niż ogół przebadanych rolników w krajów Unii wskazywali, iż uczestnictwo w programie wymiany będzie aktywnością kosztowną.


Źródło: Pierwszy Portal Rolny

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.