Płatności bezpośrednie w UE-15 do 2019 r.

[ hana-code-insert ] ''wniosekarimr’' is not found
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w związku z pytaniami, które pojawiły się w ostatnim czasie w odniesieniu do kwestii przewidywanego terminu wyrównania stawek płatności bezpośrednich w całej Unii Europejskiej, informuje, że opracowany przez Komisję Europejską projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej (KOM(2011)625/3) nie określa takiego terminu.

Artykuł 22 ust. 5 ww. projektu rozporządzenia, który odnosi się do państw członkowskich UE – 15 stosujących System Płatności Jednolitej (ang. SPS), stanowi jedynie, że wszystkie stawki płatności w danym państwie członkowskim lub regionie muszą zostać ujednolicone (mieć jednakową wartość) do 2019 r.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.