Dopłaty do kredytów na kolektory słoneczne – 2011

[ hana-code-insert ] ''kolektory’' is not found
Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych – zmiany od lipca 2011. Zobacz zasady udzielania dotacji, sprawdź aktualny wykaz banków i inne.

Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielane są na zasadach określonych w Programie Priorytetowym. Program Priorytetowy określa m.in. budżet programu, wysokość dotacji, terminy składania wniosków oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć, a także wskazuje koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, jakie mogą być objęte kredytem.
Kredyty z dotacją NFOŚiGW udzielane są przez banki na podstawie umów o współpracy.

Postępowanie przy udzielaniu dotacji NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitał kredytu bankowego:

1.    Wnioskodawca składa w Banku wniosek o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskiem o kredyt (formularze wniosków udostępnia bank). Do wniosku dołącza:

a)    Dokumentację projektową wykonania instalacji w postaci jednego z dokumentów
–         oferty wykonawcy
–         projektu instalacji
–         projektu budowlano ? wykonawczego (jeśli wymaga tego prawo)
b)   Dokument potwierdzający spełnienie wymogów Prawa budowlanego (jeden z dokumentów):
–         oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych.
–         kopia zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych
–         kopia prawomocnego pozwolenia na budowę
c)    Dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej w budynku lub wynajmu pomieszczeń (jeśli dotyczy).
d)   Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania budynkiem / budynkiem w budowie.
e)    Pełnomocnictwo Zarządu/Zarządcy Wspólnoty w formie uchwały.
f)    Inne dokumenty wymagane przez Bank.
2.    Kredytobiorca zawiera umowę na kredyt z dotacją oraz pisemną umowę z Wykonawcą. Od tego momentu może przedkładać w banku faktury do zapłaty wykonawcy z kredytu, zgodnie z podpisaną umową z bankiem.
3.    Po zrealizowaniu przedsięwzięcia Kredytobiorca i Wykonawca podpisują protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji.
4.    Kredytobiorca przedkłada w Banku w terminie nieprzekraczającym 30 dni od zrealizowania przedsięwzięcia następujące dokumenty:
a)      protokół końcowego odbioru
b)      kopie faktur
c)      oświadczenie o niewykorzystywaniu efektu przedsięwzięcia w działalności gospodarczej
d)      dokumenty potwierdzające zgodność kolektora z wymaganą normą
e)      umowę z wykonawcą przedsięwzięcia
f)       inne dokumenty określone w umowie kredytu z dotacją.
5.   Bank po wypłaceniu całości kredytu na koszty kwalifikowane (bezgotówkowym zapłaceniu faktur) i ewentualnym przeprowadzeniu kontroli realizacji przedsięwzięcia, w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od otrzymania protokołu końcowego odbioru (a w przypadku nowo wybudowanego budynku mieszkalnego oświadczenia o zamieszkaniu w tym budynku), występuje do NFOŚiGW o środki na dotację na częściową spłatę kwoty kredytu. W przypadku nowo budowanych budynków oświadczenie o zamieszkaniu beneficjent powinien przedłożyć najpóźniej w terminie 9 miesięcy od podpisania protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia, lecz nie później niż do 30 września roku następnego po zawarciu umowy kredytowej.
6.    Dotacja jest wypłacana przez NFOŚiGW na rachunek banku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo sporządzonego wystąpienia o środki na dotacje.
7.    Bank przekazuje dotację na rachunek kredytobiorcy na poczet spłaty kapitału kredytu w terminie nie przekraczającym dwóch dni roboczych od dnia otrzymania dotacji z NFOŚiGW.
Szczegółowe informacje na temat możliwości i warunków uzyskania kredytu z dotacją NFOŚiGW oraz wzory wniosków można uzyskać w placówkach współpracujących banków.
Dodatkowych informacji o zasadach, warunkach i procedurze ubiegania się o dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udziela Zespół ds. Banków: tel: (22) 45 90 964, fax: (22) 45 90 776, e-mail: oze3@nfosigw.gov.pl

Lista banków współpracujących z NFOŚiGW

Bank Ochrony Środowiska S.A.

www.bosbank.pl

Al. Jana Pawła II Nr 12
00-950 Warszawa
tel. (22) 850-87-20
faks: (22) 850-88-91

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze

www.bankbps.pl

ul. Płocka 9/11B
01-231 Warszawa
tel.: (22) 53-95-100
faks: (22) 53-95-222

Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze

www.gbw.com.pl

ul. Szarych Szeregów 23 a
60-462 Poznań
tel.: (61) 856-24-00
faks: (61) 852-27-30

Mazowiecki Bank Regionalny S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze

www.mrbank.com.pl

ul. Elbląska 15/17
01-747 Warszawa
tel.: (22) 560-04-00
faks: (22) 560-04-09

Krakowski Bank Spółdzielczy

www.kbsbank.com.pl

ul. Rynek Kleparski nr 8
31-150 Kraków
tel.: (12) 42-86-224
faks: (12) 42-86-222

Warszawski Bank Spółdzielczy

www.bank-wbs.pl

ul. Fieldorfa 5a
03-984 Warszawa
tel. (22) 514-89-40
faks: (22) 514-89-19

LUKAS Bank S.A.
pl. Orląt Lwowskich 1
53-605 Wrocław

Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest procedura przy udzielaniu dotacji NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitału kredytów przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych?

Postępowanie przy udzielaniu dotacji NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitał kredytu bankowego:
1) Wnioskodawca składa w Banku wniosek o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskiem o kredyt (formularze wniosków udostępnia bank). Do wniosku dołącza:
a)    Ofertę zawierającą w szczególności schemat przedmiotowej instalacji i opis techniczny, parametry techniczne, w tym: dane dotyczące sprawności i skuteczności (uzysku) tej instalacji wraz z kosztorysem przedsięwzięcia sporządzoną przez przedstawiciela producenta kolektorów słonecznych lub podmiotu posiadającego certyfikat/świadectwo autoryzacji w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych, wydany przez producenta montowanych kolektorów słonecznych lub jego autoryzowanego przedstawiciela lub
b)   Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła, zawierający w szczególności schemat przedmiotowej instalacji i opis techniczny, parametry techniczne, w tym: dane dotyczące sprawności i skuteczności (uzysku) tej instalacji wraz z kosztorysem przedsięwzięcia, sporządzony przez osobę wskazaną w pkt. 1) Załącznika nr 2 do programu priorytetowego, zgodny z wymogami/zaleceniami stawianymi przez producenta lub dostawcę kolektorów słonecznych lub
c)    Projekt budowlano-wykonawczy rozwiązania technologicznego dotyczący montażu instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła (wymagany dla wspólnot mieszkaniowych) wraz z kosztorysem przedsięwzięcia, zgodnego z wymogami/ zaleceniami stawianymi przez producenta lub dostawcę kolektorów słonecznych, sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności wskazanej w art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy ? Prawo budowlane.
Jeśli dla wykonania inwestycji nie jest wymagane pozwolenie na budowę Wnioskodawca składa ofertę lub projekt wym. w pkt. a lub b wraz z:
?    kopią zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych z potwierdzoną datą wpływu do właściwego organu (zgodnego terytorialnie z lokalizacją inwestycji) oraz oświadczenie, iż organ ten, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, nie wniósł sprzeciwu lub
?    oświadczeniem, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych.
Jeśli dla wykonania inwestycji jest wymagane pozwolenie na budowę Wnioskodawca składa projekt wskazany w pkt. c wraz z kopią prawomocnego pozwolenia na budowę.
Ponadto:
?    Dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej w budynku lub wynajmu pomieszczeń (jeśli dotyczy).
?    Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania budynkiem / budynkiem w budowie
?    Pełnomocnictwo Zarządu/Zarządcy Wspólnoty w formie uchwały, jeżeli zaciągnięcie kredytu z dotacją NFOŚiGW przez Wspólnotę mieszkaniową stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu.
?    Inne dokumenty wymagane przez Bank.
2) Kredytobiorca zawiera pisemną umowę z Wykonawcą, spełniającym warunki określone w pkt. 1 załącznika nr 2 do programu priorytetowego, zawierającą, m.in. zobowiązanie wykonawcy do montażu przedmiotowej instalacji kolektorów słonecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta instalacji kolektorów słonecznych oraz gwarancję na prawidłową pracę tej instalacji.
3) Po zrealizowaniu przedsięwzięcia zgodnie z umową zawartą pomiędzy Kredytobiorcą a Wykonawcą podpisują oni protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji, potwierdzający zrealizowanie przedsięwzięcia.
4) Kredytobiorca przedkłada w Banku protokół końcowego odbioru wraz z fakturami (możliwe jest uruchamianie kredytu z dotacją w transzach) oraz innymi dokumentami określonymi w umowie kredytu z dotacją (np. dokumenty potwierdzające zgodność kolektora z wymaganą normą, oświadczenie o niewykorzystywaniu efektu przedsięwzięcia w działalności gospodarczej, umowę z wykonawcą przedsięwzięcia).
5) Bank po wypłaceniu całości kredytu na koszty kwalifikowane (bezgotówkowym zapłaceniu faktur) i ewentualnym przeprowadzeniu kontroli realizacji przedsięwzięcia, w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od otrzymania protokołu końcowego odbioru (a w przypadku nowo wybudowanego budynku mieszkalnego oświadczenia o zamieszkaniu w tym budynku), występuje do NFOŚiGW o środki na dotację na częściową spłatę w odniesieniu do wykorzystanej (wypłaconej bezgotówkowo) kwoty kredytu. W przypadku nowo budowanych budynków oświadczenie o zamieszkaniu beneficjent powinien przedłożyć najpóźniej w terminie 9 miesięcy od podpisania protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia, lecz nie później niż do 30 września roku następnego po zawarciu umowy kredytowej.
6) Dotacja jest wypłacana przez NFOŚiGW na rachunek banku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo sporządzonego wystąpienia o środki na dotacje
7) Bank przekazuje dotację na rachunek kredytobiorcy na poczet spłaty kapitału kredytu w terminie nie przekraczającym dwóch dni roboczych od dnia otrzymania dotacji z NFOŚiGW

Czy kredytobiorca może spłacić kredyt z dotacją zanim otrzyma dotację z NFOŚiGW?

Zgodnie z Programem Priorytetowym ust. 10 pkt. 6 ?Spłata części kapitału kredytu następuje poprzez przekazanie dotacji przez NFOŚiGW na podstawie wystąpienia banku potwierdzającego zrealizowanie przedsięwzięcia.? W związku z tym dotacja nie może być przekazana w sytuacji, gdy kredyt w części objętej dotacją został już spłacony. Natomiast pozostałe 55% kapitału kredytu, nie objęte dotacją, może zostać w każdej chwili spłacone przez kredytobiorcę, bez żadnych dodatkowych opłat.

Czy otrzymana dopłata do kredytu jest opodatkowana podatkiem dochodowym?

Otrzymana dopłata do kredytu stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i należy ją ująć w rocznym rozliczeniu podatkowym. NFOŚiGW przekazuje informację podatkową PIT-8c na adres wskazany we Wniosku o kredyt z dotacją, najpóźniej do 28 lutego roku następującego po roku kalendarzowym, w którym przekazano dotację. Z tego powodu szczególnie istotne jest, aby dane wpisywane przez beneficjenta we Wniosku były zgodne z podawanymi w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Czy Klient może skorzystać jednocześnie z dotacji NFOŚIGW (45% kosztów kwalifikowanych) oraz z Urzędu Miasta, który dotuje zakup kolektorów słonecznych (70% kosztów poniesionych na zakup kolektorów słonecznych)? Wówczas klient otrzymuje dotacje w 115% kosztów poniesionych na zakup kolektorów słonecznych. Czy jest to dopuszczalne?

Program dopłat do instalacji kolektorów nie wyklucza możliwości uzyskania dofinansowania zakupu i montażu z innych źródeł. Wykluczone jest natomiast dwukrotne finansowanie tych samych kosztów przedsięwzięcia ze środków publicznych oraz aby udział finansowania o charakterze bezzwrotnym z różnych źródeł przekraczał 100% kosztów kwalifikowanych w ramach programu dopłat do kolektorów.

Na podstawie materiałów NFOŚiGW

Jaka jest procedura przy udzielaniu dotacji NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitału kredytów przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych?

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

6
Dodaj komentarz

0 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.