Fundusz Termomodernizacji – spłata 25% kredytu na kolektory słoneczne

Podstawowym celem tego Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjnej przy pomocy kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. Pomoc ta zwana „premią termomodernizacyjną” stanowi źródło spłaty 25% zaciągniętego kredytu na wskazane przedsięwzięcia.

W ramach obsługi Funduszu Bank Gospodarstwa Krajowego podejmuje decyzje o przyznaniu premii termomodernizacyjnej oraz – po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia – przekazuje przyznaną premię do banku kredytującego na spłatę pozostałej części kredytu zaciągniętego przez inwestora.

Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest:

 1. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie:
  • rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania i budynków służących do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej:
   • w budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy – co najmniej o 10% ,
   • w budynkach, w których w latach 1985-2001 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego – co najmniej 0 15%,
   • w pozostałych budynkach – co najmniej o 25%,
  • co najmniej 25% rocznych strat energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła, tj.:
   • kotłowni lub węźle cieplnym, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku,
   • ciepłowni osiedlowej lub grupowym wymienniku ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczającej ciepło do budynków,
 2. wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła w celu zmniejszenia kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynków – co najmniej o 20% w stosunku rocznym,
 3. zamianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne.

O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy, z wyjątkiem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych:

 1. budynków mieszkalnych,
 2. budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 3. lokalnej sieci ciepłowniczej,
 4. lokalnego źródła ciepła,
 5. budynków zbiorowego zamieszkania, przez które rozumie się: dom opieki społecznej, hotel robotniczy, internat i bursę szkolną, dom studencki, dom dziecka, dom emeryta i rencisty, dom dla bezdomnych oraz budynki o podobnym przeznaczeniu.

Realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne, na podstawie zweryfikowanego audytu energetycznego.

Z premii będą mogli korzystać wszyscy inwestorzy bez względu na status prawny, a więc np.:

 1. osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego),
 2. gminy,
 3. osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych,
 4. wspólnoty mieszkaniowe.

Premia termomodernizacyjna przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 25% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia. Premia termomodernizacyjna stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Oznacza to, że realizując przedsięwzięcie termomodernizacyjne inwestor spłaca 75% kwoty wykorzystanego kredytu.

Premia przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne z własnych środków.

Więcej informacji na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.