Nabór wniosków: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania 311 ?Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
od dnia 5 czerwca  2008 r.
Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ?Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 200, poz. 1442 z późn. zm.).

O przyznanie pomocy finansowej w ramach działania ?Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej? może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który mieszka w gminie wiejskiej, albo liczącej do 5 tys. mieszkańców gminie wiejsko-miejskiej, lub miejskiej. Osoba taka musi być ubezpieczona w pełnym zakresie, przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej.

?Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej? ma wspierać podejmowanie działalność nierolniczej lub związanej z rolnictwem co ma zapewnić dodatkowe, pozarolnicze źródła dochodu oraz promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. Maksymalna kwota pomocy przypadająca na jednego rolnika nie może być większa niż 100 tys. zł w całym okresie trwania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Ulotka – Działanie 311 – „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście albo przez upoważnioną osobę, bezpośrednio w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (OR ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. W przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR ARiMR, tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 106 i w Białymstoku, ul. Lipowa 32A. Z chwilą złożenia wniosku o przyznanie pomocy OR ARiMR wydaje potwierdzenie jego złożenia, zawierające datę i godzinę wpływu.

W ramach działania ?Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej? w jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy, z wyjątkiem sytuacji, w której na uprzednio złożony wniosek nie przyznano pomocy (§ 7 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia).

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach niniejszego naboru upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej ARiMR informacji określającej, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające z już złożonych wniosków osiągnęło co najmniej 120% dostępnych środków w danym województwie, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, lecz nie później niż w dniu 31 grudnia 2008 r.

Informacje na temat działania ?Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej? udzielane są w Oddziałach Regionalnych ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

Warunki, które powinien spełniać podmiot ubiegający się o wsparcie w ramach tego działania oraz zasady obowiązujące przy udzieleniu dofinansowania zostały uregulowane w dwóch, zamieszczonych poniżej, rozporządzeniach Ministerstwa Rolnictwa:

W celu jak najlepszego przygotowania dokumentów potrzebnych do skorzystania z pomocy w ramach ww. działania powinno się zwrócić uwagę na następujące kwestie:

1.      Wniosek powinien być wypełniony w oparciu o instrukcję jego wypełniania;

2.      Wniosek powinien zostać wypełniony we wszystkich wymaganych polach, w szczególności należy zwrócić uwagę na pola, których brak wypełnienia skutkuje odmową przyznania pomocy. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;

3.      Wniosek powinien zawierać wszystkie niezbędne załączniki, w szczególności należy zwrócić uwagę na dokumenty, których niedostarczenie skutkuje odmową przyznania pomocy. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;

4.      Wnioskodawca prowadzący działalność w formie spółki cywilnej powinien obowiązkowo dołączyć do wniosku wypełnioną część wniosku I.A. Wspólnicy spółki cywilnej, w ilości odpowiadającej liczbie wspólników spółki cywilnej wchodzących w jej skład;

5.      Wnioskodawca powinien wypełnić część wniosku II.A. Informacja o powierzchni działek ewidencyjnych wchodzących w skład gospodarstwa wskazanego we wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej;

6.      Wnioskodawca realizujący operację trwale związaną z nieruchomością zlokalizowaną poza gospodarstwem rolnym powinien wypełnić część wniosku III.A. Informacja o powierzchni działek ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości, na których będzie realizowana operacja ? w przypadku, gdy operacja jest realizowana poza gospodarstwem wskazanym we wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej;

7.      Ekonomiczny Plan Operacji jest sporządzony w wersji samoliczącej i należy go wypełnić zgodnie z instrukcją. Pola szare nie podlegają edycji. Pola żółte są polami zawierającymi formuły samoliczące i również nie podlegają edycji.

8.      Składany wniosek powinien być wydrukiem całego skoroszytu elektronicznej wersji wniosku udostępnionej w formacie Excel;

9.      Wniosek powinien zostać własnoręcznie podpisany przez wnioskodawcę/osobę reprezentującą wnioskodawcę/pełnomocnika we wszystkich wymaganych do tego miejscach.

  

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie pomocy:

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy ? wersja Adobe Reader (.pdf);

3. Ekonomiczny Plan Operacji

4. Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji ? wersja Adobe Reader (.pdf);

5. Narzędzia pomocnicze

 

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

2
Dodaj komentarz

0 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.