Nabór wniosków do działania ?Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej?

Od 23 kwietnia br. ARiMR rozpocznie nabór wniosków dla działania ?Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej? .

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ?Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 200, poz. 1444, z późn. zm.).

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście albo przez upoważnioną osobę, bezpośrednio w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (OR ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. W przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 106 i w Białymstoku ul. Lipowa 32A. Z chwilą złożenia wniosku o przyznanie pomocy OR ARiMR wydaje potwierdzenie jego złożenia, zawierające datę i godzinę wpływu.

W jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy na każde przedsiębiorstwo albo jego wyodrębnioną organizacyjnie część, w której prowadzona jest działalność objęta pomocą za wyjątkiem sytuacji, w której na uprzednio złożony wniosek nie przyznano pomocy.

W ramach obecnego naboru wniosków o przyznanie pomocy, zgodnie z § 32 ww. rozporządzenia, wniosku nie może złożyć podmiot, który jest jeszcze w trakcie realizacji projektu lub złożył w bieżącym roku ostatni wniosek o płatność w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego ?Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006? w zakresie działania ?Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych?.

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego naboru upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informacji określającej, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające z już złożonych wniosków osiągnęło co najmniej 120% dostępnych środków określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W celu jak najlepszego przygotowania dokumentów potrzebnych do skorzystania z pomocy w ramach ww. działania powinno się zwrócić uwagę na następujące kwestie:

1. Wniosek powinien być wypełniony w oparciu o instrukcję jego wypełniania;

2. Wniosek powinien zostać wypełniony we wszystkich wymaganych polach, w szczególności należy zwrócić uwagę na pola, których brak wypełnienia skutkuje odmową przyznania pomocy. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;

3. Wniosek powinien zawierać wszystkie niezbędne załączniki, w szczególności należy zwrócić uwagę na dokumenty, których niedostarczenie skutkuje odmową przyznania pomocy. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;

4. Wnioskodawca prowadzący działalność w formie spółki cywilnej powinien obowiązkowo dołączyć do wniosku wypełniony formularzy I.A. Wspólnicy spółki cywilnej, w ilości odpowiadającej liczbie wspólników spółki cywilnej wchodzących w jej skład;

5. Wnioskodawca realizujący operację trwale związaną z nieruchomością powinien dołączyć do wniosku formularz III.A. Informacja o powierzchni działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością;

6. Składany wniosek powinien być wydrukiem całego skoroszytu elektronicznej wersji wniosku udostępnionej w formacie Excel;

7. Wniosek powinien zostać własnoręcznie podpisany przez wnioskodawcę/osobę reprezentującą wnioskodawcę/pełnomocnika we wszystkich wymaganych do tego miejscach.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełnienia:

1. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej

2. Instrukcja wypełniania wniosku


3. Narzędzia pomocnicze

– formularz finansowy;

– wzór promesy;

– zakres informacji wskazanych do zamieszczenia w zapytaniu ofertowym

2
Dodaj komentarz

0 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.