?Program rolnośrodowiskowy?: nabór wniosków od 15 marca

29 lutego 2008 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ?Program rolnośrodowiskowy? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 34, poz. 200).
Działanie to jest kontynuacją programu rolnośrodowiskowego, realizowanego jako Działanie 4. ?Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt? w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, który cieszy się dużym zainteresowaniem rolników.

Nowy program rolnośrodowiskowy stanowi kontynuację starego programu, jednak zawiera szereg zmian wynikających z doświadczeń z poprzedniego okresu programowania. Należą do nim między innymi rozszerzenie dostępu do programu dla rolników z całego kraju oraz zniesienie ograniczenia w ilości realizowanych pakietów. Nowy program zawiera pakiety rolnośrodowiskowe, będące kontynuacją już funkcjonujących ale zawiera również całkowicie nowe możliwości działań, sprzyjających ochronie przyrody i środowiska obszarów wiejskich.
Termin składania wniosków rolnośrodowiskowych: 15 marca – 15 maja.

Rolnicy zainteresowani przystąpieniem do programu rolnośrodowiskowego pierwsze kroki powinni skierować do doradcy aby przygotować plan, na podstawie którego wypełniany jest wniosek. Muszą też pamiętać o tym, że zobowiązania podejmują na 5 lat.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

I. Co to jest program rolnośrodowiskowy?

Program rolnośrodowiskowy to jeden ze schematów pomocowych, zawartych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, który polega na realizacji określonych działań w ramach pakietów rolnośrodowiskowych. Działania te zmierzają do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz do zachowania różnorodności biologicznej na tych terenach.

W celu uzyskania zamierzonego efektu środowiskowego, program rolnośrodowiskowy powinien być realizowany przynajmniej przez kilka lat – dlatego jest to zobowiązanie wieloletnie, w którym przyjęto 5-letni okres realizacji.

II. Pakiety rolnośrodowiskowe

Działanie Program rolnośrodowiskowy obejmuje 9 pakietów rolnośrodowiskowych.
W każdym pakiecie są warianty rolnośrodowiskowe, których wybór zobowiązuje do realizacji konkretnych szczegółowych zadań określonych w rozporządzeniu

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone

Realizacja zadań w ramach tego pakietu ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko. Główne wymogi przy realizacji tego pakietu:

 • przestrzeganie odpowiedniego następstwa roślin i doboru roślin,

 • ograniczenie nawożenia, opracowanie planu nawozowego,

 • realizacja na obszarze całego gospodarstwa rolnego.

Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne

W tym pakiecie należy stosować metody uprawy ekologicznej, zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami o rolnictwie ekologicznym.

Warunkiem uczestnictwa w pakiecie jest rozpoczęcie procedury przestawiania na produkcję rolniczą metodami ekologicznymi pod kontrolą upoważnionej Jednostki Certyfikującej albo posiadanie certyfikatu zgodności wydanego przez taką jednostkę. Wymagania dotyczą m.in. przeznaczenia plonu, przestrzegania określonych terminów koszenia, wykonywania na plantacji zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych w przypadku upraw sadowniczych
i jagodowych.

Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone

Wymogi w tym pakiecie dotyczą ograniczenia nawożenia, ilości i terminów pokosów oraz intensywności wypasu, w zależności od rodzaju wybranego wariantu oraz sposobu użytkowania danej działki: kośnego, pastwiskowego, czy kośno-pastwiskowego.

Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000

Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000

W celu ochrony zagrożonych gatunków ptaków oraz zachowania cennych zbiorowisk roślinnych poza obszarami Natura 2000 (Pakiet 4.) oraz na obszarach Natura 2000 (Pakiet 5.) określono wymogi, które zakładają ograniczenie nawożenia, ilości i terminów pokosów lub kontrolę intensywności wypasu.

W tych pakietach podstawowym wymogiem jest posiadanie dokumentacji przyrodniczej sporządzonej przez upoważnionego eksperta w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego. Koszty transakcyjne poniesione w celu przygotowania takiej dokumentacji będą refundowane wraz z pierwszą płatnością rolnośrodowiskową.

Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

Wymogi w tym pakiecie dotyczą uprawy lokalnych lub starych odmian gatunków roślin uprawnych zagrożonych wyginięciem i gatunków im towarzyszących.

Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

Pakiet ten polega na wspieraniu i utrzymaniu hodowli lokalnych ras bydła, koni, owiec oraz świń zagrożonych wyginięciem, wpisanych do księgi hodowlanej oraz objętych programem ochrony zasobów genetycznych.

Pakiet 8. Ochrona gleb i wód

Podstawowe wymogi w tym pakiecie zmierzają do utrzymywania roślinności na gruntach ornych w okresie między dwoma plonami głównymi w formie zasiewu jednogatunkowego lub mieszanki kilku roślin oraz do zwiększenia udziału gleb z okrywą roślinną w okresie jesienno-zimowym.

Pakiet 9. Strefy buforowe

Zadania w tym pakiecie polegają głównie na utrzymywaniu istniejących stref buforowych
i miedz śródpolnych, tworzących podłużne pasy roślinności, ograniczające zanieczyszczenia wód, przeciwdziałające erozji oraz zwiększające różnorodność biologiczną terenów rolnych.

III. Wymogi obowiązujące we wszystkich pakietach

Zgodnie z PROW 2007-2013, rolnik realizujący zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach wszystkich pakietów i ich wariantów, jest zobowiązany do:

 • zachowania trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo na terenie gospodarstwa rolnego,

 • prowadzenia rejestru działalności rolnośrodowiskowej, zawierającego wykaz wypasów zwierząt oraz działań agrotechnicznych,

 • przestrzegania innych wymogów w zakresie deklarowanych wariantów, których wykaz jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

IV. Kryteria dostępu do programu rolnośrodowiskowego

Rolnik może ubiegać się o płatność rolnośrodowiskową w ramach działania Program rolnośrodowiskowy, jeżeli:

1) posiada numer identyfikacyjny, nadany po złożeniu do biura powiatowego ARiMR wniosku o wpis do ewidencji;

2) jest rolnikiem, posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha;

3) zobowiąże się do realizacji programu rolnośrodowiskowego przez okres 5 lat, zgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej;

4) zobowiąże się do przestrzegania podstawowych wymagań na obszarze całego gospodarstwa rolnego;

5) zobowiąże się do przestrzegania wymogów, wynikających z poszczególnych pakietów/wariantów rolnośrodowiskowych.

V. Obszar wdrażania programu rolnośrodowiskowego ? cały kraj

VI. Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej i kolejnych płatności rolnośrodowiskowych składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika, w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej, który w 2008 roku jest określony od dnia 15 marca do 15 maja.

Szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania pomocy w ramach tego schematu określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ?Program rolnośrodowiskowy? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U.2008, Nr 34, poz. 200).

 • Formularz wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej
 • Instrukcja wypełniania wniosku
 • Dokumentacja przyrodnicza a pakiety przyrodnicze 1
 • Listy diagnostyczne
 • Dokumentacja przyrodnicza 3
 • Plan działalności rolnośrodowiskowej
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY 2007-2013 (pełny tekst)
 • Dodaj komentarz

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.