Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – czym jest ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest instytucją rządową, która powstała w 1994 r. Celem ARiMR jest wspieranie działań służących rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Zlecanie zadań ARiMR oraz nadzór nad ich realizacją znajduje się w gestii Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Struktura organizacyjna

Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kieruje Prezes powołany przez Premiera RP na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Finansów. Struktura ARiMR jest trzypoziomowa ? Centrala, 16 Oddziałów Regionalnych oraz 314 Biur Powiatowych.

Jak działamy?

Działalność ARiMR wzoruje się na praktykach stosowanych przez podobne instytucje wspierające rozwój rolnictwa w krajach Unii Europejskiej. ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej oraz instytucji wdrożeniowej dla środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to, że Agencja dokonuje transferów finansowych dla większości działań w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i Funduszy Strukturalnych tj. Sektorowych Programów Operacyjnych ?Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich2004-2006? oraz ?Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006?. W ramach pomocy krajowej, ARiMR dopłaca do oprocentowania kredytów bankowych, udziela gwarancji, poręczeń oraz pożyczek.

Komu pomagamy?

Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy i przedsiębiorcy sektora rolnego oraz grupy producentów. ARiMR udziela też pomocy sektorowi rybackiemu.

Wspólna Polityka Rolna

Wspólna Polityka Rolna (WPR) jest zintegrowanym systemem pomocy dla rolnictwa we wszystkich krajach Unii Europejskiej. WPR stymuluje wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, wspiera dochody rolników i mieszkańców wsi oraz pomaga producentom rolnym w dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb społeczeństwa. WPR pełni też istotną funkcję w stabilizacji poszczególnych rynków poprzez podtrzymywanie cen rynkowych i stosowanie ograniczeń ilościowych w produkcji.

Główną rolę w finansowaniu działań odgrywa Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOIGR). EFOIGR dzieli się na dwie sekcje: Orientacji i Gwarancji. Sekcja Gwarancji obejmuje działania Wspólnej Polityki Rolnej. Wydatkowanie środków finansowych w Sekcji Gwarancji może odbywać się jedynie przez akredytowane agencje płatnicze. W latach 2004-2006 w ramach WPR ARiMR udziela pomocy w formie dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych, wdraża mechanizmy wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw oraz realizuje działania zatwierdzone w ramach ?Planu Rozwoju Obszarów wiejskich? (PROW).

 • Płatności bezpośrednie

Celem płatności bezpośrednich w krajach Unii Europejskiej jest zabezpieczenie odpowiedniego poziomu dochodów rolników, bez potrzeby podwyższania cen dla konsumentów. Polscy rolnicy zostali objęci uproszczonym systemem płatności bezpośrednich, polegającym na udzielaniu wsparcia finansowego proporcjonalnie do powierzchni upraw. Po raz pierwszy płatności bezpośrednie zostały wypłacone polskim rolnikom w okresie 18 października 2004 ? 30 września 2005 r. Grupie ok. 1,4 miliona beneficjentów przekazane zostało 6,3 miliarda złotych w ramach jednolitej i uzupełniającej płatności obszarowej. W roku 2005 liczba złożonych wniosków wzrosła o 6% w stosunku do pierwszego roku wdrażania płatności bezpośrednich i wyniosła 1,49 miliona. Płatności bezpośrednie będą kontynuowane w kolejnych latach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej.

 • Pomoc dla grup producentów owoców i warzyw

Pomoc ARiMR dotyczy rynku owoców i warzyw świeżych i przetworzonych. W ramach rynku owoców i warzyw świeżych wspierane są organizacje producentów owoców i warzyw poprzez:

 • Dofinansowanie funduszu operacyjnego tych organizacji;
 • Wsparcie wstępnie uznanych grup producentów na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem takiej grupy, prowadzeniem działalności administracyjnej oraz dofinansowanie kosztów inwestycji;
 • Wpłacanie rekompensat z tytułu nieprzeznaczania owoców i warzyw do sprzedaży.

W ramach rynku owoców i warzyw przetworzonych pomoc kierowana jest do producentów pomidorów, dostarczających pomidory do przetwórstwa za pośrednictwem wstępnie uznanej grupy producentów lub uznanej organizacji producentów owoców i warzyw.

 • Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich

ARiMR udziela pomocy finansowej na następujące działania:

 • Renty strukturalne;
 • Wspieranie gospodarstw niskotowarowych;
 • Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW);
 • Wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt;
 • Zalesianie gruntów rolnych;
 • Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej;
 • Wsparcie grup producentów rolnych;
 • Pomoc techniczna dla efektywnego wdrożenia PROW;
 • Uzupełnienie płatności bezpośrednich.

Fundusze Strukturalne UE

Fundusze Strukturalne są podstawowymi instrumentami polityki strukturalnej i regionalnej Unii Europejskiej. Celem funkcjonowania tych funduszy jest wspieranie przekształceń i modernizacji krajów członkowskich. W sektorze rolnym działania finansowane są z Sekcji Orientacji EFOiGR, która wspiera procesy przekształcania rolnictwa i szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich. W sektorze rybołówstwa, działania finansowane są w ramach Finansowego Instrumentu Wspierania Rybołówstwa (FIFG).

W Polsce, w latach 2004-2006 głównymi instrumentami wsparcia rozwoju wsi, restrukturyzacji rolnictwa i rybactwa są dwa Sektorowe Programy Operacyjne (SPO):

 • ?Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006? ( SPO ?Rolnictwo? );

 • ?Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006?(SPO ?Rybołówstwo?)

Pomoc ARiMR w ramach SPO ?Rolnictwo? obejmuje:

 • Inwestycje w gospodarstwach rolnych;
 • Ułatwienie startu młodym rolnikom;
 • Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów;
 • Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem;
 • Poprawę przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych;
 • Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą i/lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych;
 • Pomoc techniczną na wsparcie sytemu wdrażania SPO.

Pomoc ARiMR w ramach SPO ?Rybołówstwo? obejmuje:

 • Złomowanie;

 • Przeniesienie do działalności innej niż rybołówstwo;

 • Wspólne przedsiębiorstwa; (działanie wygasło z końcem 2004)

 • Budowę nowych statków; (działanie wygasło z końcem 2004)

 • Modernizację statków rybackich;

 • Ochronę i rozwój zasobów wodnych;
 • Chów i hodowlę ryb;
 • Rybacką infrastrukturę portową

 • Przetwórstwo i rynek rybny;
 • Rybołówstwo śródlądowe

 • Rybołówstwo przybrzeżne

 • Działania społeczno-ekonomiczne

 • Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne;
 • Działania organizacji obrotu rynkowego
 • Czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty finansowe
 • Działania innowacyjne

Pomoc Krajowa

Pomoc krajowa, jakiej udziela ARiMR, polega na dopłacaniu do oprocentowania różnego typu kredytów oraz udzielaniu innych form wsparcia. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po akcesji pomoc ta obejmuje:

 • Dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i obrotowych w rolnictwie, przetwórstwie rolno- spożywczym i usługach dla rolnictwa;
 • Dopłaty do oprocentowania kredytów klęskowych;
 • Gwarancje i poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych w rolnictwie i przetwórstwie rolno ? spożywczym;
 • Poręczenia spłaty kredytów studenckich;
 • Pomoc finansową dla podmiotów działających w branży utylizacyjnej;
 • Pomoc finansową na założenie i wsparcie działalności administracyjnej grup producentów rolnych, zarejestrowanych do 30 kwietnia 2004 r.;

Program SAPARD

SAPARD to program wdrażany przez ARiMR przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Dzięki niemu ARiMR udzielała wsparcia finansowego na rozwój rolnictwa i wsi, zanim uruchomione zostały środki na wsparcie Polski już jako kraju członkowskiego UE.

Program SAPARD rozpoczął się w lipcu 2002 r. Zbieranie wniosków o pomoc zakończyło się w dniu 20 lutego 2004 r. W tym okresie rolnicy, samorządy oraz przedsiębiorcy złożyli łącznie 31 098 wniosków o pomoc na:

 • Poprawę przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych;

 • Inwestycje w gospodarstwach rolnych;

 • Rozwój i poprawę infrastruktury obszarów wiejskich;

 • Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Program SAPARD, obok wsparcia finansowego inwestycji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, spełnił również ważne cele edukacyjne w odniesieniu do obecnych i przyszłych beneficjentów instrumentów pomocy UE. Jednym z celów SAPARD było także przygotowanie administracji i budowa zdolności instytucjonalnych pod kątem wdrażania instrumentarium UE po akcesji.

Biura powiatowe i Oddziały Regionalne ARiMR – plik pdf

Dane teleadresowe oddziałów regionalnych
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

 

 Nazwa:  

  Dolnośląski  Oddział Regionalny 

Adres:  

  ul. Giełdowa 8, 54-610 Wrocław 

 Telefon:  

  (0-71) 369 74 00 

 Fax:  

  (0-71) 364 37 02 

 E-mail:  

  dolnoslaski@arimr.gov.pl 

 


 


 Nazwa:  

  Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny 

 Adres:  

  ul. Rejtana 2-4, 87-100 Toruń 

 Telefon:  

  (0-56) 619 83 00 

 Fax:  

  (0-56) 655 80 64 

 E-mail:  

  kujawsko_pomorski@arimr.gov.pl 

 


 


 Nazwa:  

  Lubelski Oddział Regionalny 

 Adres:  

  Elizówka 65A k/Lublina, 21-003 Ciecierzyn 

 Telefon:  

  (0-81) 756 88 20 

 Fax:  

  (0-81) 756 39 41 

 E-mail:  

  lubelski@arimr.gov.pl 

 


 


 Nazwa:  

  Lubuski Oddział Regionalny 

 Adres:  

  al. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra 

 Telefon:  

  (0-68) 329 27 00, 01 

 Fax:  

  (0-68) 451 94 49 

 E-mail:  

  lubuski@arimr.gov.pl 

 


 


 Nazwa:  

  Łódzki Oddział Regionalny 

 Adres:  

  al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź 

 Fax:  

  (0-42) 674 60 92 

 E-mail:  

  lodzki@arimr.gov.pl 

 


 


 Nazwa:  

  Małopolski Oddział Regionalny 

 Adres:  

  ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków 

 Telefon:  

  (0-12) 629 80 24 

 Fax:  

  (0-12) 421 13 11 

 E-mail:  

  malopolski@arimr.gov.pl 

 Nazwa:  

  Mazowiecki Oddział Regionalny 

 Adres:  

  ul. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa 

 Telefon:  

  (0-22) 536 57 05 do 06 

 Fax:  

  (0-22) 435 49 05 

 E-mail:  

  mazowiecki@arimr.gov.pl 

 


 


 Nazwa:  

  Opolski Oddział Regionalny 

 Adres:  

  ul. Wrocławska 170 G, 45-836 Opole 

 Telefon:  

  (0-77) 401 84 00 

 Fax:  

  (0-77) 457 53 17 

 E-mail:  

  opolski@arimr.gov.pl 

 


 


 Nazwa:  

  Podkarpacki Oddział Regionalny 

 Adres:  

  ul. Lubelska 46, 35-233 Rzeszów 

 Fax:  

  (0-17) 864 25 50 

 E-mail:  

  podkarpacki@arimr.gov.pl 

 


 


 Nazwa:  

  Podlaski Oddział Regionalny 

 Adres:  

  ul. Nowa 2, 18-400 Łomża 

 Fax:  

  (0-86) 216 45 13 

 E-mail:  

  podlaski@arimr.gov.pl 

 


 


 Nazwa:  

  Pomorski Oddział Regionalny 

 Adres:  

  ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia 

 Telefon:  

  (0-58) 668 60 00 

 Fax:  

  (0-58) 669 68 44 

 E-mail:  

  pomorski@arimr.gov.pl 

 


 


 Nazwa:  

  Śląski Oddział Regionalny 

 Adres:  

  ul. J. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa 

 Telefon:  

  (0-34) 324 38 77 

 Fax:  

  (0-34) 324 94 28 

 E-mail:  

  slaski@arimr.gov.pl 

 


 


 Nazwa:  

Świętokrzyski Oddział Regionalny

 Adres:  

ul. Warszawska 430, 25-414 Kielce 

 Telefon:  

(0-41) 349 09 00 

 Fax:  

  (0-41) 332 84 02 

 E-mail:  

  swietokrzyski@arimr.gov.pl 

 


 


 Nazwa:  

  Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny 

 Adres:  

  ul. Św. Wojciecha 2, 10-038 Olsztyn 

 Telefon:  

  (0-89) 522 98 22 

 Fax:  

  (0-89) 522 98 25 

 E-mail:  

  warminsko_mazurski@arimr.gov.pl 

 


 


 Nazwa:  

  Wielkopolski Oddział Regionalny 

 Adres:  

  ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań 

 Telefon:  

  (0-61) 845 56 00 

 Fax:  

  (0-61) 840 06 93 

 E-mail:  

  wielkopolski@arimr.gov.pl 

 


 


 Nazwa:  

  Zachodniopomorski Oddział Regionalny 

 Adres:  

  ul. Szafera 10, 71-245 Szczecin 

 Telefon:  

  (0-91) 469 84 00 

 Fax:  

  (0-91) 439 47 63 

 E-mail:  

  zachodniopomorski@arimr.gov.pl 

 

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

2
Dodaj komentarz

0 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.