Nowe działanie – Modernizacja gospodarstw rolnych

/fragment/

Zakres działania
Pomoc jest udzielana na inwestycje dotyczące modernizacji lub rozwoju pierwotnej
produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej i rybnej. Operacje
mogą dotyczyć produkcji produktów żywnościowych jak i nieżywnościowych (w tym produktów rolnych wykorzystywanych do produkcji energii odnawialnej), a także przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych
wytwarzanych w gospodarstwie. W zakres operacji mogą wchodzić inwestycje
związane z wytwarzaniem i wykorzystywaniem energii ze źródeł odnawialnych na
potrzeby prowadzenia produkcji rolnej.
Pomoc przyznaje się na inwestycje, które nie spowodują wzrostu produkcji, dla której
brak jest rynku zbytu. W przypadku rozwoju produkcji mleka w gospodarstwie,
pomoc możne zostać udzielona, jeżeli beneficjent jest w posiadaniu limitu na
produkcję mleka, odpowiadającego produkcji mleka w tym gospodarstwie.
Pomoc może być przyznana na inwestycje, mające na celu dostosowanie
gospodarstwa do standardów, wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej:
1) obowiązujących ? pod warunkiem, że inwestycję podejmuje beneficjent
działania ?Ułatwienie startu młodym rolnikom? zgodnie z biznesplanem,
a dostosowanie gospodarstwa rolnego nastąpi przed upływem 36 miesięcy od
dnia podjęcia prowadzenia gospodarstwa rolnego;
2) nowowprowadzonych – pod warunkiem, że dostosowanie nastąpi w terminie
nie dłuższym niż 36 miesięcy od dnia, w który dany standard stał się
obowiązujący.

Gospodarstwo, którego dotyczy inwestycja, jest żywotne pod względem
ekonomicznym (wielkość ekonomiczna gospodarstwa wynosi co najmniej
równowartość 4 ESU) i jest prowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. W przypadku osób fizycznych będących beneficjentami
działania ?Ułatwianie startu młodym rolnikom? objętego PROW 2007-2013 dopuszcza
się przyznanie pomocy osobie nieposiadającej wymaganych kwalifikacji zawodowych
pod warunkiem, że uzyska ona odpowiednie wykształcenie w terminie określonym
w związku z przyznaniem pomocy w ramach działania ?Ułatwianie startu młodym
rolnikom?.
Gospodarstwa rolne przejmowane przez beneficjentów działania ?Ułatwianie startu
młodym rolnikom? wymagają znacznych nakładów inwestycyjnych, w tym
związanych z podjęciem produkcji rolnej. W związku z powyższym konieczne jest
umożliwienie beneficjentom działania ?Ułatwianie startu młodym rolnikom?
korzystania z innych form pomocy, szczególnie z pomocy na inwestycje
w gospodarstwach rolnych. W działaniu ?Modernizacja gospodarstw rolnych?
uzależnia się przyznanie pomocy od posiadania odpowiednich kwalifikacji
zawodowych. Biorąc pod uwagę warunki przyznawania pomocy w ramach działania
?Ułatwianie startu młodym rolnikom?, wprowadza się dla beneficjentów ww. działania
okres przejściowy na uzupełnienie wykształcenia. Uzupełnienie wykształcenia
powinno nastąpić w terminie wyznaczonym dla beneficjenta w związku
z przyznaniem premii w ramach działania ?Ułatwianie startu młodym rolnikom?.

Rodzaj inwestycji
W ramach działania wspierane są inwestycje materialne i niematerialne służące
modernizacji produkcji rolnej, w szczególności:
1. inwestycje materialne:
a) budowa lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli,
b) zakup lub instalacja maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego,
c) zakładanie, modernizacja sadów lub plantacji wieloletnich,
d) zakup, instalacja lub budowa elementów infrastruktury technicznej
wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności
rolniczej, przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej;
2. inwestycje niematerialne:
a) zakup patentów, licencji, w tym licencji na oprogramowanie,
b) usługi związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej lub
ekonomicznej dotyczącej projektu oraz nadzorem technicznym,
związane bezpośrednio z realizacją projektu.

Ze względu na wysokie koszty zakupu środków trwałych i relatywnie niskie dochody uzyskiwane z działalności rolniczej w Polsce, dopuszcza się zakup sprzętu używanego, ale nie starszego niż 5-letni.
Dopuszcza się również nabywanie maszyn lub urządzeń poprzez leasing.

Definicja beneficjenta
Osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa, prowadząca działalność rolniczą
w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.
Osoba fizyczna jest pełnoletnia i nie osiągnęła wieku emerytalnego.

Rodzaj wsparcia
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji (części
poniesionych kosztów realizacji inwestycji).
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno
gospodarstwo rolne w ramach działania, w okresie realizacji PROW, nie może
przekroczyć 300 000 zł (76 848,2 euro). Równowartość kwoty wyrażona w euro ma
charakter indykatywny.
Do realizacji mogą być przyjęte operacje, których wysokość kosztów kwalifikowalnych
będzie wynosiła powyżej 20 tys. zł. Ograniczenie to nie dotyczy operacji
obejmujących wyłącznie wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do
składowania nawozów naturalnych lub projektów związanych z dostosowaniem do
norm wspólnotowych.

Intensywność pomocy
Poziom pomocy wynosi maksymalnie:
40% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą;
50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej przez
osobę fizyczną, która w dniu złożenia wniosku o pomoc nie ukończyła 40 roku
życia;
Większy poziom pomocy związany jest z terenami górskimi, objętymi programem NATURA 2000 itp.

/na podstawie PROW 2007-2013/

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

2
Dodaj komentarz

0 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.