Dopłaty rolnicze (obszarowe) – 2007

ZMIANY WE WNIOSKACH O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI ARiMR ? KAMPANIA 2007
Od dnia 15 marca do dnia 15 maja 2007 roku w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa były przyjmowane wnioski o przyznanie:
– jednolitej płatności obszarowej do gruntów rolnych,
– uzupełniającej do gruntów rolnych,
– płatności do upraw roślin energetycznych,
– płatności cukrowej lub
– pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na 2007 r.

Dopuszczalne było złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po 15 maja, czyli do dnia 9 czerwca 2007 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, należna producentowi rolnemu kwota płatności będzie obniżona o 1%, podobnie jak w latach 2004-2006. Rolnik może złożyć wniosek w biurze powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Producenci rolni, którzy ubiegali się o płatności bezpośrednie za 2006 r. otrzymali z ARiMR wnioski częściowo wypełnione tzw. wnioski spersonalizowane z załącznikami graficznymi. Wnioski te drukuje firma Unizeto Technologies S.A., na podstawie umowy zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Większość wniosków ma być wydrukowana na przełomie lutego i marca. Wnioski są sukcesywnie rozsyłane pocztą do producentów rolnych.
Od 2007 roku obowiązuje nowa definicja działki rolnej. Zgodnie z tą definicją, za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu, na którym jeden rolnik prowadzi jedną grupę upraw, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha. A zatem uprawy kilku roślin należących do tej samej grupy płatności należy zadeklarować jako jedną działkę rolną, jeżeli uprawy te stanowią zwarty obszar gruntu.

We wnioskach składanych dotychczas każdy gatunek rośliny uprawnej był oznaczany jako odrębna działka rolna. Obecnie, dawne działki rolne sąsiadujące ze sobą, należące do tej samej grupy upraw oznaczamy jako jedną działkę rolną, jednocześnie wpisujemy jedno oznaczenie literowe.
Wyróżniane są następujące grupy upraw:
JPO – w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej,
UPO – w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej oraz płatności uzupełniającej do grupy upraw podstawowych,
PZ – w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej oraz płatności uzupełniającej do roślin przeznaczonych na paszę,
CH – w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej oraz płatności uzupełniającej do uprawy chmielu,
P – w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej do grupy upraw pomidory do przetwórstwa,
L – w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej do grupy upraw len włóknisty oraz płatności uzupełniającej do grupy upraw podstawowych,
K – w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej do grupy upraw konopie włókniste oraz płatności uzupełniającej do grupy upraw podstawowych,
RE oraz JPO, UPO, CH, L lub K i nazwa rośliny uprawnej – w przypadku ubiegania się o przyznanie płatności dla danej grupy upraw (należy zastosować odpowiednie oznaczenie dla grupy) oraz płatności do upraw roślin energetycznych.
Spis roślin należących do każdej z grupy upraw umieszczono na piątej stronie instrukcji sporządzania wniosku.
Jeżeli rolnik na gruncie rolnym realizuje przedsięwzięcia rolnośrodowiskowe i poprawy dobrostanu zwierząt, wówczas każdą roślinę uprawną z tego obszaru, do której przysługuje jednolita płatność obszarowa, płatność uzupełniająca lub płatność do upraw roślin energetycznych, deklaruje jako osobną grupę upraw podając nazwę grupy upraw (JPO, UPO, PZ, CH, P, L, K, RE) a także dodatkowo wpisuje oznaczenie RS wraz z nazwą rośliny uprawnej (np. JPO, RS marchew jadalna).

Dla roślin energetycznych oraz w przypadku realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych należy dodatkowo wyszczególnić konkretne rośliny.

Aby uzyskać płatność zwierzęcą (płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych) trzeba będzie spełnić jednocześnie dwa warunki:
– rolnik w okresie od 1.04.2005 roku do 31.03.2006 roku był posiadaczem zwierząt ? bydła lub owiec, lub kóz, które były zarejestrowane w rejestrze Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt na podstawie zgłoszenia przemieszczenia oraz
– był posiadaczem trwałych łąk lub pastwisk i w roku referencyjnym (od 1.04.2005 roku do 31.03.2006) zadeklarował we wniosku przyznanie płatności trwałe użytki zielone.

Rolnicy, którzy w 2007 roku lub latach kolejnych po raz pierwszy złożą wniosek o przyznaniu płatności, w których zadeklarują powierzchnie trwałych użytków zielonych oraz będą posiadaczami zwierząt (bydło, owce lub kozy) będą uprawnieni do przyznania płatności z tytułu zwierząt, jeżeli spełnią warunek posiadania minimalnej liczby zwierząt zarejestrowanych w bazie danych Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt oraz powierzchni trwałych łąk i pastwisk. Warunek kwalifikacji do przyznania płatności z tytułu zwierząt będzie weryfikowany na podstawie danych, wg stanu na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności w danym roku.
W tej chwili trwają ustalenia minimalnej wielkości DJP – Duża Jednostka Przeliczeniowa, potrzebnej do oszacowania zapotrzebowania gospodarstwa na pasze.
Minimalna liczba zwierząt zostanie określona w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa wydawanego na podstawie przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej.

Minimalne wymagania w zakresie zasad Dobrej Kultury Rolnej, nie uległy zasadniczym zmianom. Dla gruntów ornych wymagana jest uprawa roślin lub ugorowanie. Ugorowanie ma miejsce wtedy, kiedy grunt podlegał w terminie do 15 lipca co najmniej jednokrotnemu koszeniu lub innym zabiegom uprawowym zapobiegającym występowaniu i rozprzestrzenianiu się chwastów. Ugorowanie gruntu ornego nie powinno trwać dłużej niż 5 lat. Łąki i pastwiska powinny być koszone co najmniej raz w roku w terminie do dnia 31 lipca.

Przypominamy, iż producenci rolni, którzy starali się o ONW powinni przez 5 lat przechowywać następujące dokumenty:
– dowody zakupów nawozów i środków ochrony roślin;
– plan nawożenia i kopię pozwolenia wodnoprawnego w przypadku rolniczego wykorzystania ścieków i komunalnych osadów ściekowych;
– atest opryskiwacza ciągnikowego oraz dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin produkcji roślinnej, a także potwierdzające prowadzenie zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin.
W przypadku sprzedaży ziemi rolnik nie będzie musiał zwracać dopłat, jeżeli kupujący przejmie zobowiązania poprzez złożenie w biurze powiatowym ARiMR oświadczenia o przejęciu zobowiązań wynikających z ONW w terminie 30 dni od dnia przekazania gospodarstwa.
W roku 2007 rolnik zobowiązany jest, w odróżnieniu od 2006 roku, do zadeklarowania we wniosku o przyznanie płatności:
– powierzchni gruntów rolnych nie zgłoszonych do żadnych programów pomocowych,
– powierzchni gruntów rolnych zalesionych, w ramach działania zalesienia gruntów rolnych, objętego Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich, które nie zostały jeszcze przekwalifikowane na grunty leśne w ewidencji gruntów.
Od 2007 r. ARiMR będzie weryfikować zadeklarowane działki rolne na podstawie posiadanych danych GIS, ortofotomap oraz danych pochodzących z ewidencji gruntów i budynków. Mając powyższe na względzie od bieżącego roku nie należy we wnioskach stosować zapisów ?nieaktualny rodzaj użytków?. W przypadku zastosowania wpisu NRU nie będzie on uwzględniany.

Opracowano na podstawie materiałów ARiMR

Zobacz zasady przyznawania opłat w 2008 roku.

Zobacz stawki dopłat bezpośrednich dla rolników za 2007 rok.

1
Dodaj komentarz

0 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.